Opinia RDOŚ i PPIS

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie jednej elektrowni wiatrowej "EW Redecz Kalny", w obrębie miejscowości Redecz Kalny gmina Lubraniec o mocy do 4,5 MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym."

postanowienie (3295kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (27 marca 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (27 marca 2015, 15:15:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 841