Uchwała Nr XIV/38/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/130/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 6 m ust. 1 a i 1 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność uchwały Nr XIV/130/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w części obejmującej załącznik Nr 1, tj. w części E i F.


Czytaj dalej... (2095kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Daniel Jurewicz - Przewodniczący Kolegium (20 maja 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (26 maja 2020, 08:34:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239