Projekty uchwał do XXIII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Do pkt 7
 1. Raport o stanie Gminy Lubraniec za 2020 rok
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca wotum zaufania (322kB) pdf

Do pkt 8
a), c) Sprawozdanie z wykonania budżetu
b)   Sprawozdania finansowe
d)    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Lubrańca sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
e), f)  Uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubrańca za 2020 rok (260kB) pdf
   Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok (367kB) pdf
   Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 rok Burmistrzowi Lubrańca (606kB) pdf
g)   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowie Lubrańca za wykonanie budżetu za 2020 rok

Do pkt 9
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok (251kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (347kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec za 2020 r. i prognozy ... (352kB) pdf
Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (299kB) pdf
Do pkt 13
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (288kB) pdf
Do pkt 14
Projekt uchwały w sprawie nabycia działek gruntu w formie darowizny (318kB) pdf

Do pkt 15
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (611kB) pdf

Do pkt 16
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu (340kB) pdf

Do pkt 17

Do pkt 18

Do pkt 19

Do pkt 20

Do pkt 21

Do pkt 22

Do pkt 23
 1. Statut sołectwa Annowo (2184kB) pdf
 2. Statut sołectwa Bielawy (2190kB) pdf
 3. Statut sołectwa Biernatki (2187kB) pdf
 4. Statut sołectwa Bodzanowo (2193kB) pdf
 5. Statut sołectwa Czajno (2187kB) pdf
 6. Statut sołectwa Dąbie Kujawskie (2198kB) pdf
 7. Statut sołectwa Dęby Janiszewskie (2199kB) pdf
 8. Statut sołectwa Dobierzyn (2189kB) pdf
 9. Statut sołectwa Gołębin Parcele (2196kB) pdf
 10. Statut sołectwa Gołębin Wieś (2193kB) pdf
 11. Statut sołectwa Janiszewo (2191kB) pdf
 12. Statut sołectwa Kazanie (2190kB) pdf
 13. Statut sołectwa Kłobia (2191kB) pdf
 14. Statut sołectwa Koniec (2189kB) pdf
 15. Statut sołectwa Kolonia Piaski (2198kB) pdf
 16. Statut sołectwa Krowice (2189kB) pdf
 17. Statut sołectwa Lubraniec Parcele (2199kB) pdf
 18. Statut sołectwa Lubrańczyk (2194kB) pdf
 19. Statut sołectwa Milżyn (2189kB) pdf
 20. Statut sołectwa Milżynek (2198kB) pdf
 21. Statut sołectwa Ossowo (2192kB) pdf
 22. Statut sołectwa Rabinowo (2193kB) pdf
 23. Statut sołectwa Redecz Kalny (2195kB) pdf
 24. Statut sołectwa Redecz Wielki (2201kB) pdf
 25. Statut sołectwa Sarnowo (2191kB) pdf
 26. Statut sołectwa Siemnówek (2193kB) pdf
 27. Statut sołectwa Skaszyn (2189kB) pdf
 28. Statut sołectwa Smogorzewo (2196kB) pdf
 29. Statut sołectwa Sułkowo (2196kB) pdf
 30. Statut sołectwa Świątniki (2196kB) pdf
 31. Statut sołectwa Wiktorowo (2197kB) pdf
 32. Statut sołectwa Wola Sosnowa (2198kB) pdf
 33. Statut sołectwa Żydowo (2193kB) pdf
Do pkt 24
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Osiedla Lubraniec (2727kB) pdf

Do pkt 25
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedlowej (319kB) pdf

Do pkt 26
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na II półrocze 2021 roku (122kB) pdf
 1. Załącznik Nr 1 - plan pracy komisji budżetowo - finansowej i rolnictwa (159kB) pdf
 2. Załącznik Nr 2 - plan pracy komisji infrastruktury technicznej, porządku publicznego, spraw komunalnych i ochrony środowiska (194kB) pdf
 3. Załącznik Nr 3 - plan pracy komisji edukacji i spraw społecznych (182kB) pdf
 4. Załącznik Nr 4 - plan pracy komisji rewizyjnej (142kB) pdf
 5. Załącznik Nr 5 - plan pracy komisji skarg, wniosków i petycji (121kB) pdf

Do pkt 27
Informacja o wykonaniu w 2020 r. planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Gminy Lubraniec (707kB) pdf

Do pkt 28
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Lubrańcu w 2020 roku (103kB) pdf
Roczna zbiorcza informacja z petycji rozpatrywanych w 2020 r. przez Burmistrza Lubrańca (964kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Sławianowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu (18 czerwca 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (22 czerwca 2021, 09:45:39)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (30 czerwca 2021, 09:26:49)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327