Projekty uchwał do XXVIII sesji Rady Miejskiej

Do pkt 5
Do pkt 7
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (637kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia (209kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubraniec (275kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubraniec na lata 2022 - 2026 (376kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatku budżetowego, którego niezrealizowana planowana kwota nie wygasa z końcem roku budżetowego 2021 (669kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2021 - 2033 (278kB) pdf
Do pkt 13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2021 rok (289kB) pdf
Do pkt 14
Rozpatrzenie autopoprawki wniesionej przez burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2022 - 2035 (355kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2022 - 2035 wraz z autopoprawką (674kB) pdf
Do pkt 15
Autopoprawka wniesiona przez burmistrza do projektu budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok (183kB) pdf

Treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubraniec na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok wraz z autopoprawką (389kB) pdf
Do pkt 16
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Lubraniec oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla w Lubrańcu (387kB) pdf

Do pkt 17
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują radnym diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych (593kB) pdf

Do pkt 18
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na 2022 rok (408kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Sławianowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu (17 grudnia 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (21 grudnia 2021, 08:48:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202