Projekty uchwał do XXX sesji Rady Miejskiej

Do pkt 5
Umowy zawarte od 2 lutego 2022 roku (202kB) pdf
Sprawozdanie z działalności burmistrza (460kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/310/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu (407kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/314/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach (349kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/296/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Lubraniec, stanowiącej własność Gminy Lubr (330kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/297/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie nabycia niezabudowanej działki gruntu (301kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (309kB) pdf

Do pkt 13
Projekt uchwały w sprawie 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubraniec w 2022 r.' (1023kB) pdf

Do pkt 14
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubraniec na lata 2021 - 2027 (440kB) pdf

Do pkt 15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubraniec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028'. (486kB) pdf

Do pkt 16
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Lubraniec oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych bud (1217kB) pdf

Do pkt 17
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 (2862kB) pdf

Do pkt 18
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Józefowo (1055kB) pdf

Do pkt 19
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok (212kB) pdf
Do pkt 20
Projekt uchwały dotyczącej zajęcia stanowiska w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (413kB) pdf

Do pkt 21
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji właściwym podmiotom (531kB) pdf

Do pkt 22
Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubraniec za 2021 r. (364kB) pdf

Do pkt 23
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku (258kB) pdf

Do pkt 24
Sprawozdanie zbiorcze za 2021 rok dotyczące udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (372kB) pdf

Do pkt 25
Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r. (190kB) pdf

Do pkt 26
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok (405kB) pdf

Do pkt 27
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok (564kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (18 marca 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (18 marca 2022, 08:23:13)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (18 marca 2022, 11:27:02)
Zmieniono: publikacja pominiętego projektu uchwały z pkt. 12

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 179